Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 1. napján tartott – rendkívüli nyílt - képviselő-testületi üléséről

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 1. napján tartott – rendkívüli nyílt - pviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye:Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                    

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                        jegyző 

Kolosai-Haraszti Alexandra gazd. előadó     

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

Lakosság részéről: 1 fő

 

NAPIREND: 

1./ Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi 

    költségvetésének megvitatása, elfogadása.

                             Előadó: Brogli Attila polgármester

 

2./ 2024. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

     Előadó: Vécsei Vilmos jegyző

 

3./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet megvitatása 

     elfogadása.

                             Előadó: Vécsei Vilmos jegyző

                   

                        4./ Egyebek 

 

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai a 2024. évi költségvetési tervezetet írásban megkapták majd felkéri Vécsei Vilmos jegyzőt, hogy ismertesse a költségvetést.

 

Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy a 2024. évi költségvetést 22.886.027 Ft bevétellel és a kiadással tervezték. Az iparűzési adóból és magánszemélyek kommunális adójából összesen 700.000 Ft terveztek. Az állami támogatás 15.537.455 Ft, előző év költségvetési maradványa 5.297.572 Ft, ha év közben változás történne akkor előirányzatot módosítanak. 

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 1/2024. (III.07.) önkormányzati rendeletét Teresztenye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Vécsei Vilmos jegyző A költségvetéshez tartozik a következő három évre eső adósságot keletkeztető ügyletek ütemezése, amiről határozattal kell dönteni. Az önkormányzatnak nincs ilyen jellegű kötelezettsége, nincs adóssága.

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 20/2024. (II.21.) határozatát Teresztenye Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

 

 

                                                                                                                                         adatok Ft-ban

Megnevezés

sor-

szám

 

 

        2025.év

2026.év

    2027.év

 

Helyi adók 

1.

700000

700000

700000

 

Osztalék, koncessziós díjak 

2.

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok 

3.

 

 

 

 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó bevétel 

4.

 

 

 

 

Részvények, részesedések értékesítése

5.

 

 

 

 

Vállalt értékesítésből, privatizációból 

származó bevétel 

6.

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 

7.

 

 

 

 

Saját bevételek (01+….+07) 

8.

700000

700000

700000

 

Saját bevételek ( 8.sor) 50%-a 

9.

350000

   350000

       350000

 

Előző években keletkezett tárgyévi 

fizetési kötelezettség ( 11+…+17) 

10.

0

0

0

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 

11.

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása 

12.

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

 

 

 

 

Adott váltó 

14.

 

 

 

 

Pénzügyi lízing 

15.

 

 

 

 

Halasztott fizetés 

16.

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 

17.

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező , 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

( 19+…+25) 

18.

0

0

0

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 

19.

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása 

20.

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

21.

 

 

 

 

Adott váltó 

22.

 

 

 

 

Pénzügyi lízing 

23.

 

 

 

 

Halasztott fizetés 

24.

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 

25.

 

 

 

 

Fizetési Kötelezettség összesen (10+18) 

26.

0

0

0

 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-26) 

27.

           350000

350000

     350000

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester 

 

2./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző indítványozza a testület felé, hogy hozzanak döntést a 2024. évi közbeszerzési tervükről.

Tudomása szerint az önkormányzatnak 2024. évre nem tervez a közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházást vagy beszerzést. Ettől függetlenül el kell fogadni a tervezett közbeszerzés nélkül az évre szóló közbeszerzési tervet.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 21/2023. (III.01.) határozatát Teresztenye Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről

Teresztenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete, Teresztenye Község Önkormányzatának 2024. évi Közbeszerzési tervét tervezett közbeszerzés nélkül elfogadja.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester 

3/ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy korábban kivették a függelék kormányzati funkciói közül a rövidtávú közfoglalkoztatást mert megszűnt. Viszont a törzskönyvben nem lehet átvezetni mivel a függelék nem része a rendeletnek így a kincstár nem jegyezte be a változást a törzskönyvben. Mivel az önkormányzat SZMSZ-e egyébként is kisebb felülvizsgálatra szorult, javasolja az SZMSZ elfogadását úgy, hogy a rendelet mellékleteiben kerüljön rögzítésre a függelék, így az NJT-be való felrögzítés is megoldható.

A módosítás érinti a központi e-mail cím változását, a belső ellenőr személyében történő változást, illetve kikerült a rendeletből a közös hivatal szőlősardói kirendeltsége.

Ezek kerültek többek között módosításra az SZMSZ-ben.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 2/2024. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

4.1/ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat arról, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a főállású polgármesternek is ütemeznie kell az éves szabadságát, melyet a képviselő-testület hagy jóvá és felhasználását a jegyző vezeti. A polgármester szabadságát 2024. október 1-ig lehet betervezni időarányos 29 nappal. 2023. évről nem maradt szabadsága a polgármesternek.  

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 22/2024. (III.01.) határozatát Brogli Attila polgármester 2024. évre ütemezett szabadság nyilvántartásáról

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brogli Attila főállású polgármester 2024. évi szabadság ütemezését október 1-ig 29 nap szabadsággal és 2023. évi 0 maradvány nap szabadsággal a határozat melléklete szerinti ütemezéssel jóváhagyja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

 

Az ütemezés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

 

4.2/ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy a Kazincbarcikai Tankerületi Központ megküldte tájékoztatóját a beiskolázási körzetekről. Teresztenye tekintetében a kötelező felvétel biztosító intézmény a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola. Továbbá elmondja, hogy az egyetértésről, vagy esetleges módosítás kezdeményezésről szóló javaslatot meg kell küldeni a Tankerületnek.

 

Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el a képviselők részéről.

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúan meghozta 23/2024. (III.01.) határozatát a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által kijelölt iskolai körzetek tervezetének véleményezéséről

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által megküldött iskolai körzetek 2024-2025 tanévre vonatkozó tervezetét megismerte, azzal egyetért.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Kazincbarcikai Tankerületi Központot elektronikus formában értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

4.3/ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy Brogli Attiláné közművelődési munkatárs a településre vonatkozóan elkészítette a 2024. évi Közművelődési szolgáltatási tervet, amit ismertet a testületi tagokkal és a jelen lévőkkel. 

 

Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy több közösségi programot kell tervezni és a már meglévőket ki kellene egészíteni részletesen.

 

Sifter László Péter lakos: a gyerekeknek lesznek programok?

 

Brogli Attila polgármester nincs benne gyerek program.

 

Bányai Lászlóné képviselő részletesen ki kellene egészíteni. 

 

A képviselők részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 24/2024. (III.01.) határozatát 2024. évi Közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évre vonatkozó Közművelődési szolgáltatási tervét a döntés melléklete alapján fogadja el.

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

 

A szolgáltatási terv a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

4.4/ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítását javasolja.

 

Vécsei Vilmos jegyző a szociális keret terhére természetbeni juttatásként adható tűzifa módosításában a 16. § (2) bekezdésében az esetenként megállapítható tűzifa mennyisége 2 m3-ről évente maximum 5 m3-re emelkedne. Javasolja, hogy a rendelet 4. § (4) bekezdését is érintse a módosítás. A vagyontárgy külön-külön számított forgalmi értékét a szociális vetítési alap ötvenszereséről legalább  kettőszázszorosára, míg  az összes vagyontárgy értékét százszorosáról legalább háromszázszorosára emeljék, mivel akár egy használt autó tulajdonlása is kizárhat egy családot a támogatásból. Természetesen az a lakás amiben a kérelmező lakik nem tekinthető vagyontárgynak.

 

Sifter László:   Így az Ő családjuk ki fog esni a jogosultak köréből, mivel van másik ingatlanuk.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 3/2024. (III.07.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 2/2021. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

 

4.5/ Napirendi pont keretében Bányai Lászlóné képviselő javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy Brogli Attila polgármester részére egy havi jutalmat szavazzanak meg a 2023. évi munkájáért.  

 

Kallós Károlyné alpolgármester elmondja, hogy a polgármester képviseli az öregeket, ellátja őket és a munkája elismerése céljából javasolja, hogy kapja meg az egy havi jutalmat.

 

Sifter László Péter lakos: javasolja a polgármester jutalmazását. 

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 2 (kettő) igen szavazattal – 1 (egy) tartózkodás mellett – egyhangúlag meghozta 25/2024.(III.01.) önkormányzati határozatát Brogli Attila polgármester jutalmazásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Brogli Attila polgármesternek bruttó 520.000. Ft, azaz ötszázhúszezer forint jutalmat ad.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

 

4.6/ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy minden hónap első keddjén fogadóórát tartanak.

 

Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 33. § (2) a polgármester minden hónap első keddjén, ha a hónap első keddje munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon 9-10 óra között ügyfélfogadást tart az önkormányzat épületében

 

Sifter László lakos: lehetne-e arról szó, hogy az időpontot át tegyék, mivel a felesége dolgozik és sokszor nem oldható meg, hogy részt tudjanak venni a fogadó órán.

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K m f.

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos 

               polgármester                                                                                      jegyző