Hírek

Elérhetőségek

Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 22. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye: Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                   

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Burindáné Bene Éva            gazd. előadó

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND:

   1. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Brogli Attila

   polgármester

 

   1. 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Brogli Attila

              polgármester

 

   1. Zártkerti ingatlanok értékesítése

Előadó: Brogli Attila

                                         polgármester

 

   1. Egyebek

 

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester felkéri Burindáné Bene Éva gazd. előadót, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításról.

 

Burindáné Bene Éva gazdálkodási előadó elmondja, hogy a képviselők az előterjesztés keretében a táblázatokat előzetesen megkapták.

 

A 2022. évi költségvetést 34.704.394 Ft főösszeggel tervezték, ami 41.185.964 Ft összegre módosult. Az önkormányzat kiegészítő támogatása 776.530 Ft, ami szociális tűzifa és az Érv támogatása a lakossági ivóvízre, mely utóbbit tovább is kell utalni, de ettől függetlenül a költségvetést módosítja. Egyéb tárgyi eszközök 5.100.000 Ft, amely a falugondnoki autó értékesítéséből származik, egyéb közhatalmi bevételeknél a késedelmi pótlékot jelenik meg, amely nem volt tervezve, a módosítás összege 6.481.570 Ft.

 

A működési költségvetés kiadásnál a dologit meg kellett emelni 965.514 Ft-tal, egyéb működési célú kiadás 8.748.698 Ft. A felhalmozási költségvetés kiadásainál a beruházásokat 508.000 Ft-tal tervezték ezt módosítani kellett 6.112.000 Ft-tal így lett 6.620.000 Ft. Nem volt felújítás ezért csökkenteni kellett a felújítás tervezett 12.697.435 Ft-ról 2.920.359 Ft-ra. Az önkormányzatnál megvalósult beruházás 6.620.000 Ft, ami az alábbiak szerint történt: telkek vásárlása (29. és a 30-as helyrajzi számú) 6 millió Ft és tárgyi eszközök beszerzése: fából faragot könyvek 460.000 Ft, kültéri faragott padok 160.000 Ft.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 6/2023. (V.24.) önkormányzati rendeletét a Teresztenye Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.17.) rendeletének módosításáról.

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

 

2./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester indítványozza, hogy az elhangzottak alapján döntsenek a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról, hiszen az előző napirendben elhangzottak visszaköszönnek a zárszámadásban.

 

Burindáné Bene Éva gazdálkodási előadó 2022. évi gazdálkodás számadatai: Teresztenye Község Önkormányzata 23.246.548 Ft bevétellel és 34.637.256 Ft kiadással zárta az évet, így 2.455.997 Ft a pénzmaradvány.

 

A finanszírozási bevétel 14.279.139 Ft a finanszírozási kiadás 432.434 Ft, tárgyi eszközök 51.886.248 Ft, befektetett pénzügyi eszköz 3.033.500 Ft, víz üzemeltetésre átadott 18.619.308 Ft, összes tárgyi eszköz vagyona az önkormányzatnak 76.178.207 Ft.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 7/2023. (V.24.) önkormányzati rendeletét Teresztenye Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról

 

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

 

3./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi testületi ülésen döntöttek a zártkerti ingatlanok árveréséről. A helyben szokásos és a hagyatékban alkalmazott árat figyelembe véve 700.000 Ft/ha áron készítette el a javaslatot a telkek értékére, ami bőven meghaladja a helyben szokásos 500-600 000 Ft/ha árat.  

 

A megjelentekkel ismerteti a telkek árát, helyrajzi számát, művelési ágát és tulajdoni hányadát.

 

Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy nyilvánosan ki kell függeszteni az ingatlanokat és a honlapra fel kell tölteni. Meg lehet próbálni akár 800 000 Ft/ha áron is a kikiáltási árat.

 

Brogli Attila polgármester licitálni kaució ellenében lehet csak.

 

Vécsei Vilmos jegyző javasolja, hogy a kivett telkeket külön értékesítsék, mivel nem kell kifüggeszteni nem tekinthető termőföldnek. A művelési ág alatt lévőket 60 napra ki kell függeszteni.

 

Bányai Lászlóné képviselő egyetért a 800 000 Ft/ha áron történő meghirdetéssel.

 

Sifter László helyi lakos szót kért a polgármestertől, de nem kapott.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 33/2023. (V.22.) önkormányzati határozatát zárt kerti ingatlanok értékesítése

 

Teresztenye Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a zártkerti ingatlanok eladását és a következő döntést hozza:

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő zártkerti ingatlanokat 800.000 Ft/ha egységáron kívánja értékesíteni árverés útján.

A licitáláson az vehet részt, aki 500.000 Ft összegű kauciót a licitálás előtt befizet az önkormányzat részére, az árverés helyszínén.

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a nyílt árverésre a döntés alapján készítsen árverési hirdetményt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Az árverésre szánt területek listája a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

 

4./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nádas fogadó felett lévő út megsüllyedt ezáltal a hegyről lefolyó víz feláztatja a talajt és a fogadó felé beomlik a föld. Utána fog járni, hogyan lehetne kivitelezni a víz elvezetését.

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

 

 

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos

               polgármester                                                                                       jegyző