Hírek

Elérhetőségek

Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 03. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 03. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye: Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                   

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND:

 

   1. Kamerarendszer kiépítés ár ajánlatának elfogadása

Előadó: Brogli Attila

   polgármester

 

   1. Zártkerti ingatlanok értékesítése árverés meghirdetése

Előadó: Brogli Attila

              polgármester

 

   1. Településkép védelmi rendelet módosításának elindítása

Előadó: Brogli Attila

                                         polgármester

 

   1. Egyebek

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Borsodweb-el felvette a kapcsolatot a közterületek megfigyelése miatt, mivel fontos a falubeliek biztonsága. A térfigyelő rendszer üvegszálon keresztül fog működni és 15 db kamerát telepítenek ki. A rendszer teljes kiépítési ára 2.380.747 Ft.

 

Brogli Attila polgármester felszólítja Sifter László Pétert, hogy ne szóljon közbe az ülésnek mivel nem kapott szót!

 Sifter László Pétert szeretne szót kérni.

 

Vécsei Vilmos jegyző mennyibe kerül a kamera rendszer üzemeltetése havonta?

 

Brogli Attila polgármester az üvegszál havi díja 15.000 Ft, a kamera rendszer szolgáltatásának havi díja 35.000 Ft, amely tartalmazza a kiszállások díját, a kamerapontok átviteli hálózatának meghibásodása esetén az átviteli berendezések javítását, szükség esetén cseréjét és munkadíját. 

 

Vécsei Vilmos jegyző nagy kiadás lesz a kamera rendszer kiépítése és a fenntartása. Szükséges egy ilyen kis településnek a kiépítése?

 

Brogli Attila polgármester az idősek védelme miatt szükség van rá.

 

Kallós Károlyné alpolgármester más szolgáltató nem vállalná olcsóbban?

 

Brogli Attila polgármester utána járt és törvényi előírásoknak meg kell felelni-e a szolgáltatónak, nem telepítheti ki a kamerákat akármelyik szolgáltató és nem nézheti vissza akárki a felvételeket. A Borsodweb Kft. az előírásoknak megfelel.

 

Vécsei Vilmos jegyző a képviselő-testületi tagoknak felhívja a figyelmét arra, hogy előre 5-10 évre ne kössenek szerződést, mivel lehet új összetételű a testület, akik nem biztos, hogy kérik majd ezt a szolgáltatást.

 

Brogli Attila polgármester rövid időre akarnak szerződést kötni mivel a kamerák garancia ideje is 1-2 évre szól.

 

Bányai Lászlóné képviselő nem érti miért sokalják a havi díjat mivel magánszemélyként tv, internet és a telefon előfizetésének a havi díja 15-20.000 Ft.

 

Vécsei Vilmos jegyző a havidíjban több szolgáltatásért fizetnek 15.000 Ft-ot. A megvásárolt kamerák az önkormányzat tulajdonába kerülnek?

 

Brogli Attila polgármester igen, minden az önkormányzat tulajdonában lesz.

 

Sifter László Pétert szeretne szót kérni.

 

Brogli Attila polgármester nem közmeghallgatás, nem ad szót és megkéri, hogy ne kiabáljon közbe! Felhívja a figyelmét, hogy ha nem tud viselkedni, akkor hagyja el a helységet és ha közbe szól még egyszer akkor kihívja a rendőrséget.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 28/2023. (V.03.) önkormányzati határozatát a kamera rendszer ajánlatának elfogadásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a kamera rendszer kiépítésének és karbantartásának ajánlatát, s a következő döntést hozza:

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Borsodweb Internetszolgáltató Kft. árajánlatát, amely a kamerarendszer telepítéséről és üzemeltetéséről szól.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a zártkerti ingatlanokat már csak egy család műveli és a gazdálkodók részéről lenne igény a területek megvásárlására. Arról kell dönteni, hogy az önkormányzat árverésre bocsájtja-e a zárt kertben levő területeket.

 

Vécsei Vilmos jegyző meg kell állapítani először az árat. A testület figyelmét felhívja arra, hogy megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján a termőföldek helyben szokásos ára. A hagyatéknál eddig 60 Ft/m2 áron számolták a gyümölcsöst, ami azt jelenti, hogy 600.000 Ft egy hektár. A honlapján a gyümölcsös ára hektáronként 1.955.000 Ft, szőlő 1.655.000 Ft, szántó 455.000 Ft ezeket figyelembe kell venni az adásvételi szerződésnél mivel fölfelé maximum 10% lehet eltérni. Véleménye szerint várni kellene, hogy mennyire lesznek mérvadók ezek az árak. 

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 29/2023. (V.03.) önkormányzati határozatát zártkerti ingatlanok árverésének előkészülete

 

Teresztenye Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a zártkerti ingatlanok árverését és a következő döntést hozza:

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a zártkerti ingatlanok értékesítésével, árverés útján.

Megbízzák a polgármestert, hogy a következő ülésre figyelembe véve a helyben szokásos árakat, tegyen javaslatot az ingatlanok minimum értékére.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

3./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a településkép védelmi rendelet módosításának az elindítására szükség van.

 

Vécsei Vilmos jegyző az előterjesztés nem jó, mivel azt a megbízatást kapta, hogy teljesen új településkép védelmi rendeletet készítsen elő. Elmondja, hogy a magasabb színtű jogszabályok időközben változtak, illetve olyan településképet rontó dolgok tiltására kapott utasítást, amelyek jelenleg a településen előfordulnak. Tiltva lesznek a rongyok és a sértő feliratok kifüggesztése. A rendeletet előkészítette, amely építésznél van véleményezésre, később a vármegyei főépítészeti hivatal fogja jóváhagyni. A testületnek a jóváhagyása kell az új településkép védelmi rendelet elindításához, ha elkészül a tervezet a partnerségi rendelet szerint település fóruma elé viszik majd társadalmi egyeztetésre. Addig is a településen, a hirdetőtáblára és a honlapra is kikerül. Az egyeztető fórumon a lakók elmondhatják a véleményüket.  A vélemény kialakulása után kiderül, hogy módosítják vagy nem a tervezetet. A végső szövegezés felkerül majd a Lechner felületre, ahol a szakhatóságok elmondhatják róla a véleményüket és javaslataikat. Ezek után készül el a végleges tervezet, amit a megyei főépítész hagy jóvá.

 Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 30/2023. (V.03.) önkormányzati határozatát új településkép védelmi rendelet megalkotásának szándékáról

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete új településkép védelmi rendelet megalkotásáról döntött.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

hogy a rendelet tervezet szakmai szempontú véleményezésének és társadalmi egyeztetésének feltételeit teremtsék meg, az eljárást a jogszabályoknak megfelelően folytassák le.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakmai véleményt

mint megbízott települési főépítésztől Rudolf Mihály építésztől szerezze be.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

 

4./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2022. évben Teresztenyét nem ellenőrizték ezért nincs semmilyen megállapítás a belső ellenőrzési jelentésben Teresztenyére vonatkozóan, de mivel a Perkupai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik ezért el kell fogadni a belső ellenőrzési jelentést. Tavalyi esztendőben volt a Szögligeti Lengyel Nemzetiségi önkormányzat, Bódvarákó Község Önkormányzata, Perkupai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Hidvégardó Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Perkupai Közös Önkormányzati Hivatalt ellenőrzése.

 

Kérdés, illetve hozzászólás nem érkezik, részükről.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 31/2023.(V.03.) Teresztenye Község önkormányzata határozatát Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete 2022 évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztett formában elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

A belsőellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

 

 

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos

               polgármester                                                                                       jegyző