Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 09. napján tartott – rendkívüli nyílt - képviselő-testületi üléséről

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. január 09. napján tartott – rendkívüli nyílt - pviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye:Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                    

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND: 

  1. Magyar Falu program pályázat benyújtása

Előadó: Brogli Attila polgármester

 

  1. 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Előadó: Vécsei Vilmos jegyző

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzésre” pályázati kiírás van. Javasolja, hogy kis traktor vásárlásra nyújtsák be a pályázatot amire 15 millió Ft pályázható. A traktor fel van szerelve homlokrakodóval, pótkocsival, rézsűzúzóval és gödör fúróval. 

 

Brogli Attila polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a napirendi pontot

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 1/2024.(I.09.) határozatát Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszközök beszerzése” pályázat benyújtásáról

Teresztenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszközök beszerzése” pályázatban részt kíván venni.

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy elkészült a 2024. évi belső ellenőrzési terv a Közös Önkormányzati Hivatalra, illetve a hozzá tartozó településekre vonatkozóan. Teresztenye települést nem érinti az ellenőrzés, de mivel a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, ezért jóvá kell hagynia. Öt önkormányzatnál vizsgálja a gépjármű-üzemeltetés szabályosságát és a közös hivatalnál pedig a 2024. évi Európa Parlamenti Választás és önkormányzati választás pénzösszegének a felhasználását a belső ellenőr. 

 

Kéri, hogy a testület fogadja el a belső ellenőrzési tervezetet.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta a 2/2024. (I.09.) Teresztenye Község Önkormányzata határozatát a Perkupai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról

Teresztenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Perkupai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi belső ellenőrzési munkatervét és azt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelőspolgármester, jegyző

 

A 2024. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi

 

Brogli Attila polgármester elmondja, hogy nincs a napirendek közt a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása, de mivel 2024. január 31-ig van határidő ezért javasolja, hogy döntsenek róla. 

 

Felkéri Vécsei Vilmos jegyzőt, hogy ismertesse a megállapodást.

 

Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítására van szükség. Jelentősebb módosítás a tagokat megillető pénzügyi hozzájárulás, tagdíj vonatkozásában történt. A korábbi Társulási Megállapodás alapján a pénzügyi hozzájárulás mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező önkormányzatonként lakosságarányban 65 Ft/fő volt. A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működési költségeinek fedezetére szolgál. A Társulás tagjait képező önkormányzatok abban az esetben kötelesek pénzügyi hozzájárulást fizetni, amennyiben a társulás működéséhez szükséges saját források nem állnak rendelkezésre.

Illetve a határozat képesség biztosítása végett a határozatképesség kizárólag a képviselt lakosságszám alapján kerül megvizsgálásra, függetlenül attól, hogy a polgármesterek fele jelen van-e a közgyűlésen. Amennyiben a polgármesterek által képviselt lakosságszám meghaladja a társulásban résztvevő települések összlakosságszámának a felét, a közgyűlés határozatképes lesz.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta a 3/2024. (I.09.) Teresztenye Község Önkormányzata határozatát Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.    Teresztenye Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

 

            Felelős: Polgármester

            Határidő: azonnal

 

2.    Teresztenye Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Társulási Megállapodás aláírására.

 

            Határidő: 2024. március 31.

Felelős: polgármester

 

  A Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

 

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos 

               polgármester                                                                                       jegyző