Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv - Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 31. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 31. napján tartott – nyílt - pviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye:Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                    

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND: 

  1. A hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályáról szóló 3/2023.(III.20.) rendelet módosításáról.

Előadó: Vécsei Vilmos

   jegyző

 

  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó: Vécsei Vilmos 

              jegyző

 

  1. Döntés térfigyelő kamerarendszer megbízásáról

 

  1. Egyebek

 

1./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy az évben a testület elfogadta a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályáról szóló rendeletet. Az indítvány szerint a rendeletben módosításra kerülne az anyakönyvvezető járandósága, mivel eddigi szabályozás alapján a munkaidőben, de a kijelölt házasságkötő épületen kívüli házasságkötés esetén is jogosult volt a külön díjazásra az anyakönyvvezető. Ezt a jogosultságot szüntetné meg a módosítás.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag meghozta a 9/2023. (IX.01.) önkormányzati rendeletét a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályáról szóló 3/2023. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A módosító rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

 

2./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy július 1-től a hulladékgazdálkodás és hulladékszállítás nem önkormányzati, hanem állami feladat lett. Az önkormányzati törvényből a hulladékgazdálkodás mint kötelező önkormányzati feladat kikerült. Az önkormányzatnak nincs jogosultsága a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások szabályozására.  A későbbiek folyamán a közterületen elhagyott hulladékokra vonatkozóan lehet majd helyi szabályozást megalkotni.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag meghozta a 10/2023. (IX.01.) önkormányzati rendeletét egyes hulladékgazdálkodással és közszolgáltatással kapcsolatos rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

 

3./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy jogszabály írja elő, hogy a térfigyelő kamerarendszerhez egy kezelőt ki kell jelölni, mivel közterület felügyelet nem működik a településen. A kezelőnek törvény szerint köztisztviselőnek kell lenni-e, de mivel közös hivatal van, így az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazott jöhet szóba. Jogszabály szerű megoldás, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottat bízzák meg a kamerarendszer kezelői feladatainak ellátására. A feladata az lesz, hogy ha adatot kérnek, akkor a jogosult személynek hozzá férhetővé tegye a rendszert és ezeknek az időpontjait nyilvántartsa. 

 

Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a Borsodweb Kft fog a helyszínre kijönni és a szükséges részeket lementik és a jogosult személynek odaadják. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 37/2023. (VIII.31.) határozatát a Teresztenye településen kiépített térfigyelő kamerarendszer kezelőjének megbízásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 8.§ (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a Teresztenye községben a Borsodweb Internet Szolgáltató Kft. által kiépített közterületet megfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével és kezelésével közterület-felügyelet és közterület-felügyelő hiányában az önkormányzat alkalmazásában álló Brogli Attiláné közalkalmazottat, közművelődési szakembert bízza meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a települési térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzatát a megbízás figyelembevételével készítse el.

A képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a megbízásról és az adatvédelmi szabályzat, továbbá a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről szóló tájékoztatás megküldéséről gondoskodjon az Edelényi Rendőrkapitányság felé. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

4.1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatosan kellene a testület megbízása, hogy jóvá tudja hagyni és alá tudja írni a szerződéseket. Részletesen meg van adva, hogy melyik kamera mit lát. A NAIH kint volt ellenőrzésen és mindent rendben találtak. 

 

Vécsei Vilmos jegyző először is az adatvédelmi szabályzatot kell elfogadni.

 

Brogli Attila polgármester külsős céggel elkészíttette a közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzatát, valamint az adatbiztonsági szabályzatát, amit a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 38/2023. (VIII.31.) határozatát a Teresztenye településen kiépített térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzatát 

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzatát és a hozzátartozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát és azt elfogadja.

 

Teresztenye Községi Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Brogli Attila polgármester, hogy a térfigyelő kamerarendszerhez szükséges szerződéseket aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester                       

 

A jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

 

4.2./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátására megbízási szerződést kell kötni, mivel ez a széleskörű szakismeretet igénylő feladat a helyi vagy közös fenntartású intézmények bevonásával nem oldható meg. A megbízott cég a GDPReg Kft. lenne, amely cég a Teresztenye településen már kiépített, de üzembe nem helyezett térfigyelő kamerákkal kapcsolatos szabályzatok, tájékoztatók összeállításában már segédkezett, illetőleg véleményezte az adatfeldolgozó BorsodWeb Kft-vel kötendő karbantartási, üzemeltetési szerződés tervezetét. Teresztenye lakosai kezdeményezték a kamerák kiépítését, melyet írásban mértek fel. 

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 39/2023. (VIII.31.) határozatát a Teresztenye településen kiépített térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi tisztviselő szolgáltatási megbízási szerződés elfogadásáról

                    

Teresztenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete, térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátásával a GDPReg Kft-t székhely: 3715. Gesztely Sport utca 15. bízza meg.

 

A képviselő-testület az éves megbízási díjat 61 200 Ft + Áfa /év összegben jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

 

4.3./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a Borsodwebbel kell kötni egy adatfeldolgozó szerződést, amely részletes adatvédelmi feltételeket, jogokat, kötelezettségeket és adatbiztonságokat tartalmaz.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 40/2023. (VIII.31.) határozatát a Teresztenye településen kiépített térfigyelő kamerarendszer adatfeldolgozási szerződés

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. -vel (Székhelye: 3527. Miskolc, József Attila utca 27. II. em. 1 ajtó) 

kötendő adatfeldolgozási szerződés tervezetet és azt elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

 

A jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

 

4.4./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamera rendszer kiépítésével a cél az itt élők biztonságának növelése, de közben sérülhet az itt élők magánszférája is, melyet azzal kívánnak teljes mértékben lecsökkenteni, hogy mindenki számára átláthatóvá és elérhetővé tegyék az adatkezelés teljes útját, illetve maximálisan betartják az adatvédelmi szabályokat.

Ezt a látszólagos ellentmondást igyekszik feloldani az adatvédelmi hatásvizsgálati kiegészítő dokumentáció. Javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 41/2023. (VIII.31.) határozatát adatvédelmi hatásvizsgálati kiegészítő dokumentációról

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az adatvédelmi hatásvizsgálati kiegészítő dokumentációt és azt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

 

A jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.

 

4.5./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy elkészült a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az alapján.

 

Javasolja annak elfogadását.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 42/2023. (VIII.31.) határozatát térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóról

 

 

Teresztenye Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót, és azt elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester 

 

A jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

 

4.6./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy anyagi haszonszerzés miatt beperelték az önkormányzatot 2.000.000 Ft-ra, de elutasították a bíróságon a keresetet. Neveket és semmit nem szeretne hozzá fűzni. 

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos 

               polgármester                                                                                       jegyző